زیبایی آیت الله بروجردی در 90 سالگی

زیبایی آیت الله بروجردی در 90 سالگی

چرا شما به بعضی افراد ارادت پیدا می کنید؟ ارادت چیست؟ شما می بینید مثلًا یک جوان 25 ساله ای که آن شور جوانی اش است و از نظر سن وقتی است که دنبال کارهای شهوانی خودش برود ،مرید یک پیرمرد 90 ساله می شود.

زیبایی آیت الله بروجردی در 90 سالگی