سه گروهی که پیامبر(ص) بهشت را برای آنها ضمانت کرده است

سه گروهی که پیامبر(ص) بهشت را برای آنها ضمانت کرده است

رسول اکرم صلی الله علیه و اله در سخنی ارزشمند برای سه گروه از مردم بهشت را ضمانت کرده اند از جمله آنها کسی است که دروغ را ترک کند. …

سه گروهی که پیامبر(ص) بهشت را برای آنها ضمانت کرده است