شب آرزوها، شب بخشش بیکران خدا+فیلم

شب آرزوها، شب بخشش بیکران خدا+فیلم

اولین شب جمعه از ماه رجب لیله الرغائب نام دارد و مشهور است که در این شب حاجات و آرزوها برآورده می شوند.

شب آرزوها، شب بخشش بیکران خدا+فیلم