شمه ای از فضائل امام حسین(ع)

شمه ای از فضائل امام حسین(ع)

خداوند متعال در میان مخلوقات خود، انسان های کاملی را به عنوان الگو قرار داده است و این الگوها دارای امتیازات و فضیلت های ویژه ای هستند.

شمه ای از فضائل امام حسین(ع)