صیحه آسمانی، نشانه قطعی ظهور

صیحه آسمانی، نشانه قطعی ظهور

صیحه یا ندای آسمانی کتاب های متقدم شیعه که در باب غیبت نگاشته شده اند، روایات قابل توجهی را در باب ندای آسمانی که با عنوان صیحه و فزعه نیز از آن یاد شده است؛ در کنار سایر علایم و نشانه های ظهور، همچون ظهور سفیانی …

صیحه آسمانی، نشانه قطعی ظهور