عده ای می خواهند حوزه را به پیش از انقلاب بازگردانند

عده ای می خواهند حوزه را به پیش از انقلاب بازگردانند

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: گویا روند عمومی حوزه، به گونه ای پیش می رود که عده ای می خواهند تحت عناوین خاص، حوزه را به دوران قبل از انقلاب برگردانند. …

عده ای می خواهند حوزه را به پیش از انقلاب بازگردانند