علت بالا بردن دست هنگام دعا / ابطال نظریه رؤیت خدا

علت بالا بردن دست هنگام دعا / ابطال نظریه رؤیت خدا

امام رضا(ع) در مناظره خودشان با یک اهل حدیث به دو سؤال او درباره علت بالا بردن دست هنگام دعا و نظریه رؤیت خدا توسط پیامبر(ص) پاسخ گفتند.

علت بالا بردن دست هنگام دعا / ابطال نظریه رؤیت خدا