عکس / شهیدی که پیراهنش به کربلا رفت

عکس / شهیدی که پیراهنش به کربلا رفت

پیراهنی که علی در عکس به تن دارد همان پیراهنی است که مادر از او به یادگار نگه داشته است.

عکس / شهیدی که پیراهنش به کربلا رفت