عکس | قرآن نگل ؛ یکی از چهار قرآن خطی زمان خلیفه سوم

عکس | قرآن نگل ؛ یکی از چهار قرآن خطی زمان خلیفه سوم

قرآنی در مسجد روستای نگل استان کردستان جای گرفته که بنا به اعتقادات و باورهای مردم یکی از چهار قرآن خطی است که در زمان خلیفه سوم به رشته تحریر در آمده و به چهار اقلیم دنیا فرستاده شده است.

عکس | قرآن نگل ؛ یکی از چهار قرآن خطی زمان خلیفه سوم