فضیلت شب جمعه را از دست ندهیم!

فضیلت شب جمعه را از دست ندهیم!

نفرین؛ موجب دوری از رحمت خدا گردیده و پیامدهای بدی در جامعه و در زندگی فردی افراد خواهد داشت؛چرا که،همان گونه که دعای خیر، در بهبود و پیشروی اوضاع و کارها بسیار مؤثر است، نفرین و دعای بد نیز …

فضیلت شب جمعه را از دست ندهیم!