لزوم برخورد شدید با هتاکی اخیر در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان

لزوم برخورد شدید با هتاکی اخیر در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان

امام جمعه موقت چرداول بر لزوم برخورد شدید با هتاکی اخیر در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان تاکید کرد.

لزوم برخورد شدید با هتاکی اخیر در ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان