مجلس ترحیم آیت الله محمدعلی شرعی برگزار می شود

مجلس ترحیم آیت الله محمدعلی شرعی برگزار می شود

مجلس ترحیمی به مناسبت درگذشت آیت الله محمدعلی شرعی در تهران برگزار می شود.

مجلس ترحیم آیت الله محمدعلی شرعی برگزار می شود