مدیریت عامدانه ای توهین به ساحت امام رضا (ع) را طراحی کرده است

مدیریت عامدانه ای توهین به ساحت امام رضا (ع) را طراحی کرده است

امام جمعه ایوان گفت: مدیریت عامدانه ای توهین به ساحت امام رضا (ع) را طراحی کرده است .

مدیریت عامدانه ای توهین به ساحت امام رضا (ع) را طراحی کرده است