مرحوم دولابی: با صدق حرکت کن

مرحوم دولابی: با صدق حرکت کن

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: خود صدق شما را صادق می گرداند. شما برای خدا از جلوی خانه ات شروع کن، بسم الله بگو و برو. آن صدقِ شما و آن صادقی که مربی شماست، شما را می گرداند و به اهلش می رساند …

مرحوم دولابی: با صدق حرکت کن