مرحوم دولابی: بشر روی زمین سه کار دارد

مرحوم دولابی: بشر روی زمین سه کار دارد

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: بشر در روی زمین سه کار بیشتر ندارد. یکی ایمان به خدا، یکی عمل صالح، سوم هم، اینکه در کم و زیاد صابر باشی. هر سه به هم بستگی دارد.

مرحوم دولابی: بشر روی زمین سه کار دارد