مرحوم دولابی: به همه فحش می دهیم

مرحوم دولابی: به همه فحش می دهیم

ان شاء الله خدا لطف کند و توفیق دهد که میانه مان با او پرصفا باشد. ما دیگر هیچ نمی خواهیم. نه دنیا، نه رفیق، نه انیس و مونس. فقط کاری کن که میانه ما و خودت خب باشد …

مرحوم دولابی: به همه فحش می دهیم