مرحوم دولابی: دست بوسی چرا؟

مرحوم دولابی: دست بوسی چرا؟

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: به رفقا و دوروبری ها گفته ام، از جوانی این کار را دوست نداشتم منتهی می گفتم اهمیّت ندارد. اما دیدم خیلی شلوغ می کنند. دست بوسیدن، اساساً گناه است. چرا آن را انجام می دهید؟

مرحوم دولابی: دست بوسی چرا؟