مرحوم دولابی: مشیت خدا زیباست

مرحوم دولابی: مشیت خدا زیباست

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: ائمه(ع) فرموده اند نَحنُ المَشیَّه. ماییم مشیت خدا. او برای ما این چنین تقدیر کرده است. وقتی دانستیم او برای ما درتس کرده است خیلی راحت می شویم …

مرحوم دولابی: مشیت خدا زیباست