مرحوم دولابی: هرچه خدا بخواهد کجاست؟

مرحوم دولابی: هرچه خدا بخواهد کجاست؟

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: اگر قشنگ بگویی هرچه خدا بخواهد، امتحانت می کنم تا ببینم وقتی که روزی ات یک خورده کم می شود چه می کنی؟ این در و آن در می زنی! آن وقت هرچه خدا بخواهد کجاست؟

مرحوم دولابی: هرچه خدا بخواهد کجاست؟