مرحوم دولابی: گناهانت را نبین؛چشم بپوشان

مرحوم دولابی: گناهانت را نبین؛چشم بپوشان

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: در راه، گناهانت را هم نبین. چشم بپوشان. غَضو اُاَبصارَ هُم عَما حَّرمَ اللهُ. تذکرِ گناه، گناه است، ولو اینکه برای نفس خودت باشد. چرا این قدر متذکر بشوی؟

مرحوم دولابی: گناهانت را نبین؛چشم بپوشان