مصیبت هایی که انسان را به واگویه تاریخ وادار می کند!/ آیا نباید از تاریخ زنده عبرت گرفت؟

مصیبت هایی که انسان را به واگویه تاریخ وادار می کند!/ آیا نباید از تاریخ زنده عبرت گرفت؟

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، چندی پیش برای چند شهرستان فارس بخشدارانی بانو منصوب شدند آن هم تنها چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم که به نظر نگارنده هر چند که طبق معمول این حرکت با به به و چه چه …

مصیبت هایی که انسان را به واگویه تاریخ وادار می کند!/ آیا نباید از تاریخ زنده عبرت گرفت؟