معتکفین حضور خود در فضای مجازی را مدیریت کنند/ اعتکاف برای دل بریدن از دنیا است

معتکفین حضور خود در فضای مجازی را مدیریت کنند/ اعتکاف برای دل بریدن از دنیا است

کارشناس مسائل مذهبی گفت: معتکفین باید در این روزها از سرگرم شدن به امورات بیهوده هم چون مشغولیت با تلفن همراه در فضای مجازی پرهیز کنند.

معتکفین حضور خود در فضای مجازی را مدیریت کنند/ اعتکاف برای دل بریدن از دنیا است