معرفی برندگان مسابقه شیوه های دعوت به نماز

معرفی برندگان مسابقه شیوه های دعوت به نماز

دو هزار کتابخوان خراسان شمالی و 45هزار نفر در کشور، در نخستین دوره این مسابقه شرکت کردند

معرفی برندگان مسابقه شیوه های دعوت به نماز