معیار نفقه زوجه

معیار نفقه زوجه

چکیده بی تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده زوج است …

معیار نفقه زوجه