مقام معظم رهبری با ارسال هدایای معنوی به گزارش کار دانش آموزان مدارس صالحین خوزستانی پاسخ دادند

مقام معظم رهبری با ارسال هدایای معنوی به گزارش کار دانش آموزان مدارس صالحین خوزستانی پاسخ دادند

مقام معظم رهبری با ارسال هدایای معنوی به گزارش کار دانش آموزان مدارس صالحین خوزستانی پاسخ دادند.

مقام معظم رهبری با ارسال هدایای معنوی به گزارش کار دانش آموزان مدارس صالحین خوزستانی پاسخ دادند