مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی

مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی

چکیده اعتقاد به حصول ماهیت اشیاء در ذهن، در بحث وجود ذهنی، سبب طرح اشکالات متعددی در این زمینه گردیده است که از آن جمله می توان به اتصاف ذهن به امور متضاد …

مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی