ناامن ترین استان غذایی کشور

ناامن ترین استان غذایی کشور

روزنامه محلی زاهدان مطلبی به قلم محمدتقی رخشانی مدیرمسئول و صاحب امتیاز این روزنامه مطلبی با عنوان ‘ناامن ترین استان غذایی کشور’ منتشر کرده است.

ناامن ترین استان غذایی کشور