نخستین کسی که وارد بهشت می شود، کیست؟

نخستین کسی که وارد بهشت می شود، کیست؟

خبرگزاری میزان: ورود در بهشت آن کانون عظیم رحمت الهی، دلیل روشنی بر سعادت یک انسان است، و اگر کسی پیش از همه وارد شود برترین فضیلت برای او اثبات می شود. …

نخستین کسی که وارد بهشت می شود، کیست؟