نخواندن حمد و سوره

نخواندن حمد و سوره

سؤال: کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خیال این که امام در رکعت اول است، چیزی نخواند، آیا اعاده نماز بر او واجب است؟ …

نخواندن حمد و سوره