نشانه های اختصاصی حضرت مهدی(عج)

نشانه های اختصاصی حضرت مهدی(عج)

چکیده ظهور فتنه های گوناگون و مدّعیان دروغین در دوران غیبت، شناسایی مهدی حقیقی را به مراتب از هر دورۀ دیگری دشوارترساخته است. از این رو، معیارهای شناسایی امام زمان(عج)، هنگام ظهور از مهم ترین مباحث مهدویت است. …

نشانه های اختصاصی حضرت مهدی(عج)