نقد تفسیر وهابیون از آیات من دون الله

نقد تفسیر وهابیون از آیات من دون الله

چکیده وهابیون اکثر مسلمانان را تکفیر نموده و آنان را مشرک دانسته و تا حد جواز قتل آنان به پیش رفته اند. یکی از مبانی سخن آن ها کج فهمی از مضمون من دون الله در آیات است که آن را با توحید در ربوبیت و تدبیر …

نقد تفسیر وهابیون از آیات من دون الله