نمازی که مونس شب اول قبر می شود

نمازی که مونس شب اول قبر می شود

هر کس این نماز را در این شب انجام دهد ثواب این نماز به نیکوترین صورت با روی خندان و درخشان و با زبانی فصیح در شب اول قبر در حضور این فرد ظاهر شود.

نمازی که مونس شب اول قبر می شود