نماز جمعه شهرستان های هرمزگان

نماز جمعه شهرستان های هرمزگان

امامان خطبای نماز جمعه شهرستان های مختلف هرمزگان ضمن دعوت مردم به تقوا، مهمترین مسائل روز جامعه و کشور را تحلیل کردند.

نماز جمعه شهرستان های هرمزگان