هماهنگی وزارت حج عربستان و سازمان حج و زیارت ایران برای اعزام حجاج

هماهنگی وزارت حج عربستان و سازمان حج و زیارت ایران برای اعزام حجاج

خبرگزاری عربستان از هماهنگی وزارت حج عربستان و سازمان حج و زیارت ایران خبر داد.

هماهنگی وزارت حج عربستان و سازمان حج و زیارت ایران برای اعزام حجاج