همین یک تجربه برجام بس است

همین یک تجربه برجام بس است

فرارو- آیت الله موحدی کرمانی گفت: اندک اندک به زمان انتخابات نزدیک می شویم باید در شناخت فرد اصلح تلاش ویژه داشته باشیم چرا که غفلت در این مورد مجازات دارد. ویژگی های فرد اصلح را در آینده خواهم گفت. …

همین یک تجربه برجام بس است