واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن

واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن

چکیده تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد …

واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن