وجه تشابه میان امام زمان(عج) و حضرت مسیح(ع)

وجه تشابه میان امام زمان(عج) و حضرت مسیح(ع)

هر دو بزرگوار حجتان خداوند روی زمین هستند و آن چه موجب غیبتشان شد، وجود فسادی بوده است که زمین و آسمان ها را در برگرفته بود.

وجه تشابه میان امام زمان(عج) و حضرت مسیح(ع)