وقف باغ 5 میلیاردی در آمل

وقف باغ 5 میلیاردی در آمل

واقف آملی یک قطعه باغ با ارزش 5 میلیارد ریال را وقف کرد.

وقف باغ 5 میلیاردی در آمل