ویژگی های جن در قرآن کریم

ویژگی های جن در قرآن کریم

آمدن انسان بعد از جن در زمین است. جن قبل از هبوط آدم در زمین زندگی می کرده و فساد و خونریزی مورد اشاره در این آیه، فساد جنیان است. بهرحال جنیان دارای زندگی زمینی بوده ،قدرت حضور در آسمان ها را نیز دارند …

ویژگی های جن در قرآن کریم