پیشرفت نسبی مذاکرات ایران و عربستان سعودی درباره حج آینده

پیشرفت نسبی مذاکرات ایران و عربستان سعودی درباره حج آینده

: مذاکرات هیئت ایرانی با طرف سعودی پیشرفت نسبی داشته و اگر در ارتباط با تحقق انتظارات مورد تاکید، به نتیجه دست پیدا کنیم، مسیر حج برای زائران ایرانی باز شده و حجاج ما به حج مشرف می شوند.

پیشرفت نسبی مذاکرات ایران و عربستان سعودی درباره حج آینده