پیکر برادرِ سردار حاج حسن محققی کشف شد

پیکر برادرِ سردار حاج حسن محققی کشف شد

پیکر مطهر شهید محمد سعید محققی پس از گذشت 33 سال از منطقه عملیاتی فکه به تهران انتقال داده شد.

پیکر برادرِ سردار حاج حسن محققی کشف شد