پیکر شهید حادثه تروریستی حله عراق در خمینی شهر تشییع می شود

پیکر شهید حادثه تروریستی حله عراق در خمینی شهر تشییع می شود

پیکر ضامنعلی طوفان که در حادثه تروریستی حله عراق به شهادت رسید ظهر فردا در خمینی شهر تشییع می شود.

پیکر شهید حادثه تروریستی حله عراق در خمینی شهر تشییع می شود