پیکر مطهر شهدای حله در گلزار شهدای اهواز آرمید

پیکر مطهر شهدای حله در گلزار شهدای اهواز آرمید

پیکر مطهر شهدای حله با بدرقه خانواده شهدای مدافع حرم در گلزار شهدای اهواز آرام گرفت.

پیکر مطهر شهدای حله در گلزار شهدای اهواز آرمید