چرا از مرگ می ترسیم!؟

چرا از مرگ می ترسیم!؟

آیا پدیده ای که می دانیم روزی برای ما و برای همه اتفاق می افتد، ترس دارد؟! پس چرا از مرگ واهمه داریم؟

چرا از مرگ می ترسیم!؟