کاندیدا ها باید آمارهای درست و قابل اثباتی به مردم ارائه دهند/رئیس جمهور باید قانون مدار باشد نه باند مدار

کاندیدا ها باید آمارهای درست و قابل اثباتی به مردم ارائه دهند/رئیس جمهور باید قانون مدار باشد نه باند مدار

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مراقب باشیم در قضاوت هایمان غیرمنصفانه حرف نزنیم؛ ما حق نداریم کسی را که کاندیدای ما نیست، تخریب کنیم.

کاندیدا ها باید آمارهای درست و قابل اثباتی به مردم ارائه دهند/رئیس جمهور باید قانون مدار باشد نه باند مدار