گام عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماسی با ایران

گام عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماسی با ایران

چون پس از آنکه عربستان سعودی در سال 2015 به صورت یک طرفه رابطه ی دیپلماسی با ایران را لغو نمود مسئله سازمان دهی حج برای زائران ایرانی مشکل واقعی محسوب می شد.

گام عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماسی با ایران