گناهی که شیطان هم از آن بیزار است

گناهی که شیطان هم از آن بیزار است

آموزه های اسلام همواره به تمام ابعاد زندگی انسان توجه داشته است و آنها را مدام دعوت به خیر و از گناهان نهی می کند، گناهانی که حتی گاهی شیطان هم از آنها بیزار است.

گناهی که شیطان هم از آن بیزار است