گورخواب ها، خراشی بر وجدان جامعه

گورخواب ها، خراشی بر وجدان جامعه

یادداشت دریافتی- عبدالله کریمی؛ ابتدا روایتی را عرض می کنم. می گویند شخصی بیچاره در معبری نشسته بوده و بسیار گرسنه بوده و از شدت گرسنگی و بیچارگی گریه می کرده است …

گورخواب ها، خراشی بر وجدان جامعه