یادداشت ولایتی برای روز پرستار

یادداشت ولایتی برای روز پرستار

رییس هیات موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری تهران روز پرستار را تبربک گفت.

یادداشت ولایتی برای روز پرستار