یارخراسانی امین

یارخراسانی امین

چکیده در این مقاله، سعی شده است تا معرفی و شناختی نسبی از یکی از علما و عرفای تقریبی و وحدت خواهِ تربت جام در سال های نه چندان دور ارائه گردد …

یارخراسانی امین